วัตุประสงค์

เอกสารที่กำลังเปิดอ่าน (Download)
เป็นเอกสารที่จัดทำเพื่อการสงวนรักษาและให้ใช้งานตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


1.	ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า เท่านั้น
2.	ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้าในทุกกรณี
3.	ห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาของเอกสาร
4.	อ้างอิงเอกสารทุกครั้งที่นำไปใช้

ยอมรับเงื่อนไข